بسم الله الرحمن الرحیم
د خداى په نامه چي ډير مهربان او خورا رحم لرونکى دى

VoiceOfQuran.com

القرآن الکریم پخوا تر دي چي له خپل خالق سره مخامخ شئ خپل دين زده کړې او په دي توګه خپل ځان او خپله کورنۍ په دنيا اواخرت کښي نيکمرغه کړئ.
English Deutsch فارسی پښتو

حدیث او سنت

څلویښت لنډ حدیث (آواز)
د ښځو په باره كی حدیثونه

Qaamoos.com English-Persian dictionary
په دغه صفحه كی د قرآن الكریم تلاوت و پښتو ترجمه وړاندی شوی ده. او هم در هر سوره نو څنگ ته در هری سوری مجموعی آیات و چه دا سوره په مكه یا مدینه كی نازل شوی دی ښودل شوی ده. كله چه تاسه په هره سوره باندی كلك وكړۍ په یو نوی صفحه كی تاسو ته د اریدلو او اخیستلو شرایط برابر كیږی او تاسو كولای شی چه هر سورة چی غواړی خپل كمپیوتر ته راوړی او دی تا ضرورت نیشته بیا دا صفحه ته مراجعه وكړی.
شمیر سورة د سورة معنی مکی یا مدنی د آیتونو تعداد سجده په آیة
١ سورة الفاتحة    مكی ٧ --
٢ سورة البقرة    مدنی ٢٨٦ --
٣ سورة آل عمران    مدنی ٢٠٠ --
۴ سورة النساء    مدنی ١٧٦ --
۵ سورة المائدة    مدنی ١٢٠ --
٦ سورة الأنعام    مكی ١٦۵ --
٧ سورة الأعراف    مكی ٢٠٦ ٢٠٦
٨ سورة الأنفال    مدنی ٧۵ --
٩ سورة التوبة    مدنی ١٢٩ --
١٠ سورة يونس    مكی ١٠٩ --
١١ سورة هود    مكی ١٢٣ --
١٢ سورة يوسف    مكی ١١١ --
١٣ سورة الرعد    مكی ۴٣ ١۵
١۴ سورة إبراهيم    مكی ۵٢ --
١۵ سورة الحجر    مكی ٩٩ --
١٦ سورة النحل    مكی ١٢٨ ۵٠
١٧ سورة الإسراء    مكی ١١١ ١٠٠
١٨ سورة الكهف    مكی ١١٠ --
١٩ سورة مريم    مكی ٩٨ ۵٨
٢٠ سورة طه    مكی ١٣۵ --
٢١ سورة الأنبياء    مكی ١١٢ --
٢٢ سورة الحج    مكی ٧٨ ١٨
٢٣ سورة المؤمنون    مكی ١١٨ --
٢۴ سورة النور    مكی ٦۴ --
٢۵ سورة الفرقان    مكی ٧٧ ٦٠
٢٦ سورة الشعراء    مكی ٢٢٧ --
٢٧ سورة النمل    مكی ٩٣ ٢٦
٢٨ سورة القصص    مكی ٨٨ --
٢٩ سورة العنكبوت    مكی ٦٩ --
٣٠ سورة الروم    مكی ٦٠ --
٣١ سورة لقمان    مكی ٣۴ --
٣٢ سورة السجدة    مكی ٣٠ ١۵
٣٣ سورة الأحزاب    مكی ٧٣ --
٣۴ سورة سبأ    مكی ۵۴ --
٣۵ سورة فاطر    مكی ۴۵ --
٣٦ سورة يس    مكی ٨٣ --
٣٧ سورة الصافات    مكی ١٨٢ --
٣٨ سورة ص    مكی ٨٨ ٢۴
٣٩ سورة الزمر    مكی ٧۵ --
۴٠ سورة غافر    مكی ٨۵ --
۴١ سورة فصلت    مكی ۵۴ ٣٨
۴٢ سورة الشورى    مكی ۵٣ --
۴٣ سورة الزخرف    مكی ٨٩ --
۴۴ سورة الدخان    مكی ۵٩ --
۴۵ سورة الجاثية    مكی ٣٧ --
۴٦ سورة الأحقاف    مكی ٣۵ --
۴٧ سورة محمد    مدنی ٣٨ --
۴٨ سورة الفتح    مدنی ٢٩ --
۴٩ سورة الحجرات    مدنی ١٨ --
۵٠ سورة ق    مكی ۴۵ --
۵١ سورة الذاريات    مكی ٦٠ --
۵٢ سورة الطور    مكی ۴٩ --
۵٣ سورة النجم    مكی ٦٢ ٦٢
۵۴ سورة القمر    مكی ۵۵ --
۵۵ سورة الرحمن    مكی ٧٨ --
۵٦ سورة الواقعة    مكی ٩٦ --
۵٧ سورة الحديد    مدنی ٢٩ --
۵٨ سورة المجادلة    مدنی ٢٢ --
۵٩ سورة الحشر    مدنی ٢۴ --
٦٠ سورة الممتحنة    مدنی ١٣ --
٦١ سورة الصف    مدنی ١۴ --
٦٢ سورة الجمعة    مدنی ١١ --
٦٣ سورة المنافقون    مدنی ١١ --
٦۴ سورة التغابن    مدنی ١٨ --
٦۵ سورة الطلاق    مدنی ١٢ --
٦٦ سورة التحريم    مدنی ١٢ --
٦٧ سورة الملك    مكی ٣٠ --
٦٨ سورة القلم    مكی ۵٢ --
٦٩ سورة الحاقة    مكی ۵٢ --
٧٠ سورة المعارج    مكی ۴۴ --
٧١ سورة نوح    مكی ٢٨ --
٧٢ سورة الجن    مكی ٢٨ --
٧٣ سورة المزمل    مكی ٢٠ --
٧۴ سورة المدثر    مكی ۵٦ --
٧۵ سورة القيامة    مكی ۴٠ --
٧٦ سورة الإنسان    مدنی ٣١ --
٧٧ سورة المرسلات    مكی ۵٠ --
٧٨ سورة النبأ    مكی ۴٠ --
٧٩ سورة النازعات    مكی ۴٦ --
٨٠ سورة عبس    مكی ۴٢ --
٨١ سورة التكوير    مكی ٢٩ --
٨٢ سورة الإنفطار    مكی ١٩ --
٨٣ سورة المطففين    مكی ٣٦ --
٨۴ سورة الانشقاق    مكی ٢۵ ٢١
٨۵ سورة البروج    مكی ٢٢ --
٨٦ سورة الطارق    مكی ١٧ --
٨٧ سورة الأعلى    مكی ١٩ --
٨٨ سورة الغاشية    مكی ٢٦ --
٨٩ سورة الفجر    مكی ٣٠ --
٩٠ سورة البلد    مكی ٢٠ --
٩١ سورة الشمس    مكی ١۵ --
٩٢ سورة الليل    مكی ٢١ --
٩٣ سورة الضحى    مكی ١١ --
٩۴ سورة الشرح    مكی ٨ --
٩۵ سورة التين    مكی ٨ --
٩٦ سورة العلق    مكی ١٩ ١٩
٩٧ سورة القدر    مكی ۵ --
٩٨ سورة البينة    مدنی ٨ --
٩٩ سورة الزلزلة    مدنی ٨ --
١٠٠ سورة العاديات    مكی ١١ --
١٠١ سورة القارعة    مكی ١١ --
١٠٢ سورة التكاثر    مكی ٨ --
١٠٣ سورة العصر    مكی ٣ --
١٠۴ سورة الهمزة    مكی ٩ --
١٠۵ سورة الفيل    مكی ۵ --
١٠٦ سورة قريش    مكی ۴ --
١٠٧ سورة الماعون    مكی ٧ --
١٠٨ سورة الكوثر    مكی ٣ --
١٠٩ سورة الكافرون    مكی ٦ --
١١٠ سورة النصر    مدنی ٣ --
١١١ سورة المسد    مكی ۵ --
١١٢ سورة الإخلاص    مكی ۴ --
١١٣ سورة الفلق    مكی ۵ --
١١۴ سورة الناس    مكی ٦ --
د دي ويب پاڼي، ټول مطالب او دصوتی دوسیو حقوق او امتیاز، هيچاته محفوظ ندی. تا سو كولای شئ چه د الله ددین، حق، عدالت او انسان جوړونكو اصولو له پاره يي په هرډول چي غواړئ تري كار واخلئ. تا سو كولای شئ چه په خپله ويب پاڼه كي يي خلكوته كیږدی او یا يي نورو خلكوته وركړئ او پدی توگه د الله سبحانه او تعالی رضایت حاصل او عظیم اجر مو نصیب شی. دقرآن الكریم د پښتو او فارسی ترجمو دخرڅولو ټول حقوق محفوظ دی. هیڅوك نشی كولای چه دا ترجمي په بازار كي خرڅي كړي. یوازي كولای شي چه په وړيا ټوگه يي خپري كړي