بسم الله الرحمن الرحیم
بنام خداوند بخشنده مهربان

VoiceOfQuran.com

القرآن الکریم دین تانرا یاد بگیرید قبل از ازاینکه به خالق تان مواجه شوید و خود و خانواده تانرا در دنیا و آخرت خوشبخت سازید.
English Deutsch فارسی پښتو

حدیث و سنت

چهل حدیث کوتاه (صدا)
احادیث در باره زنان

Qaamoos.com English-Persian dictionary
در این بخش تلاوت قرآن الکریم با ترجمه فارسی فراهم گردیده است که در وقت تلاوت قرآن الکریم، متن آن نیز نشان داده میشود.
شماره سورة معنی سورة مکی یا مدنی تعداد آیة سجده در آیة
١ سورة الفاتحة    مکی ٧ --
٢ سورة البقرة    مدنی ٢٨٦ --
٣ سورة آل عمران    مدنی ٢٠٠ --
۴ سورة النساء    مدنی ١٧٦ --
۵ سورة المائدة    مدنی ١٢٠ --
٦ سورة الأنعام    مکی ١٦۵ --
٧ سورة الأعراف    مکی ٢٠٦ ٢٠٦
٨ سورة الأنفال    مدنی ٧۵ --
٩ سورة التوبة    مدنی ١٢٩ --
١٠ سورة يونس    مکی ١٠٩ --
١١ سورة هود    مکی ١٢٣ --
١٢ سورة يوسف    مکی ١١١ --
١٣ سورة الرعد    مکی ۴٣ ١۵
١۴ سورة إبراهيم    مکی ۵٢ --
١۵ سورة الحجر    مکی ٩٩ --
١٦ سورة النحل    مکی ١٢٨ ۵٠
١٧ سورة الإسراء    مکی ١١١ ١٠٠
١٨ سورة الكهف    مکی ١١٠ --
١٩ سورة مريم    مکی ٩٨ ۵٨
٢٠ سورة طه    مکی ١٣۵ --
٢١ سورة الأنبياء    مکی ١١٢ --
٢٢ سورة الحج    مکی ٧٨ ١٨
٢٣ سورة المؤمنون    مکی ١١٨ --
٢۴ سورة النور    مکی ٦۴ --
٢۵ سورة الفرقان    مکی ٧٧ ٦٠
٢٦ سورة الشعراء    مکی ٢٢٧ --
٢٧ سورة النمل    مکی ٩٣ ٢٦
٢٨ سورة القصص    مکی ٨٨ --
٢٩ سورة العنكبوت    مکی ٦٩ --
٣٠ سورة الروم    مکی ٦٠ --
٣١ سورة لقمان    مکی ٣۴ --
٣٢ سورة السجدة    مکی ٣٠ ١۵
٣٣ سورة الأحزاب    مکی ٧٣ --
٣۴ سورة سبأ    مکی ۵۴ --
٣۵ سورة فاطر    مکی ۴۵ --
٣٦ سورة يس    مکی ٨٣ --
٣٧ سورة الصافات    مکی ١٨٢ --
٣٨ سورة ص    مکی ٨٨ ٢۴
٣٩ سورة الزمر    مکی ٧۵ --
۴٠ سورة غافر    مکی ٨۵ --
۴١ سورة فصلت    مکی ۵۴ ٣٨
۴٢ سورة الشورى    مکی ۵٣ --
۴٣ سورة الزخرف    مکی ٨٩ --
۴۴ سورة الدخان    مکی ۵٩ --
۴۵ سورة الجاثية    مکی ٣٧ --
۴٦ سورة الأحقاف    مکی ٣۵ --
۴٧ سورة محمد    مدنی ٣٨ --
۴٨ سورة الفتح    مدنی ٢٩ --
۴٩ سورة الحجرات    مدنی ١٨ --
۵٠ سورة ق    مکی ۴۵ --
۵١ سورة الذاريات    مکی ٦٠ --
۵٢ سورة الطور    مکی ۴٩ --
۵٣ سورة النجم    مکی ٦٢ ٦٢
۵۴ سورة القمر    مکی ۵۵ --
۵۵ سورة الرحمن    مکی ٧٨ --
۵٦ سورة الواقعة    مکی ٩٦ --
۵٧ سورة الحديد    مدنی ٢٩ --
۵٨ سورة المجادلة    مدنی ٢٢ --
۵٩ سورة الحشر    مدنی ٢۴ --
٦٠ سورة الممتحنة    مدنی ١٣ --
٦١ سورة الصف    مدنی ١۴ --
٦٢ سورة الجمعة    مدنی ١١ --
٦٣ سورة المنافقون    مدنی ١١ --
٦۴ سورة التغابن    مدنی ١٨ --
٦۵ سورة الطلاق    مدنی ١٢ --
٦٦ سورة التحريم    مدنی ١٢ --
٦٧ سورة الملك    مکی ٣٠ --
٦٨ سورة القلم    مکی ۵٢ --
٦٩ سورة الحاقة    مکی ۵٢ --
٧٠ سورة المعارج    مکی ۴۴ --
٧١ سورة نوح    مکی ٢٨ --
٧٢ سورة الجن    مکی ٢٨ --
٧٣ سورة المزمل    مکی ٢٠ --
٧۴ سورة المدثر    مکی ۵٦ --
٧۵ سورة القيامة    مکی ۴٠ --
٧٦ سورة الإنسان    مدنی ٣١ --
٧٧ سورة المرسلات    مکی ۵٠ --
٧٨ سورة النبأ    مکی ۴٠ --
٧٩ سورة النازعات    مکی ۴٦ --
٨٠ سورة عبس    مکی ۴٢ --
٨١ سورة التكوير    مکی ٢٩ --
٨٢ سورة الإنفطار    مکی ١٩ --
٨٣ سورة المطففين    مکی ٣٦ --
٨۴ سورة الانشقاق    مکی ٢۵ ٢١
٨۵ سورة البروج    مکی ٢٢ --
٨٦ سورة الطارق    مکی ١٧ --
٨٧ سورة الأعلى    مکی ١٩ --
٨٨ سورة الغاشية    مکی ٢٦ --
٨٩ سورة الفجر    مکی ٣٠ --
٩٠ سورة البلد    مکی ٢٠ --
٩١ سورة الشمس    مکی ١۵ --
٩٢ سورة الليل    مکی ٢١ --
٩٣ سورة الضحى    مکی ١١ --
٩۴ سورة الشرح    مکی ٨ --
٩۵ سورة التين    مکی ٨ --
٩٦ سورة العلق    مکی ١٩ ١٩
٩٧ سورة القدر    مکی ۵ --
٩٨ سورة البينة    مدنی ٨ --
٩٩ سورة الزلزلة    مدنی ٨ --
١٠٠ سورة العاديات    مکی ١١ --
١٠١ سورة القارعة    مکی ١١ --
١٠٢ سورة التكاثر    مکی ٨ --
١٠٣ سورة العصر    مکی ٣ --
١٠۴ سورة الهمزة    مکی ٩ --
١٠۵ سورة الفيل    مکی ۵ --
١٠٦ سورة قريش    مکی ۴ --
١٠٧ سورة الماعون    مکی ٧ --
١٠٨ سورة الكوثر    مکی ٣ --
١٠٩ سورة الكافرون    مکی ٦ --
١١٠ سورة النصر    مدنی ٣ --
١١١ سورة المسد    مکی ۵ --
١١٢ سورة الإخلاص    مکی ۴ --
١١٣ سورة الفلق    مکی ۵ --
١١۴ سورة الناس    مکی ٦ --
حقوق هیچ بخشی ازین عنکبوتنما محفوظ نست. شما میتوانید ازهر قسمت مواد فراهم شده در این صفحه استفاده کنید، پخش کنید و برای دیگران فراهم کنید. پخش حق و عدالت و انسانیت رضای خالق منان را در برداشته و با انجام آن ثواب عظیم را نصیب خویش سازید. حقوق فروش ترجمه فارسی و پشتو محفوظ اند. هیچ کسی حق فروش مواد فراهم شده در این عنکبوتنما را ندارد. تنها میتوانید بطور رایگان پخش کنید.