بسم الله الرحمن الرحیم
بنام خداوند بخشنده مهربان

VoiceOfQuran.com

القرآن الکریم دین تانرا یاد بگیرید قبل از ازاینکه به خالق تان مواجه شوید و خود و خانواده تانرا در دنیا و آخرت خوشبخت سازید.
English Deutsch فارسی پښتو

حدیث و سنت

چهل حدیث کوتاه (صدا)
احادیث در باره زنان

Qaamoos.com English-Persian dictionary
در این بخش تلاوت و ترجمه قرآن الکریم به انگلیسی فراهم گردیده است. برای شنیدن هر سورة بروی نام آن اشاره کنید.
شماره سورة معنی سورة مکی یا مدنی تعداد آیة سجده در آیة
١ سورة الفاتحة    مکی ٧ --
٢ سورة البقرة    مدنی ٢٨٦ --
٣ سورة آل عمران    مدنی ٢٠٠ --
۴ سورة النساء    مدنی ١٧٦ --
۵ سورة المائدة    مدنی ١٢٠ --
٦ سورة الأنعام    مکی ١٦۵ --
٧ سورة الأعراف    مکی ٢٠٦ ٢٠٦
٨ سورة الأنفال    مدنی ٧۵ --
٩ سورة التوبة    مدنی ١٢٩ --
١٠ سورة يونس    مکی ١٠٩ --
١١ سورة هود    مکی ١٢٣ --
١٢ سورة يوسف    مکی ١١١ --
١٣ سورة الرعد    مکی ۴٣ ١۵
١۴ سورة إبراهيم    مکی ۵٢ --
١۵ سورة الحجر    مکی ٩٩ --
١٦ سورة النحل    مکی ١٢٨ ۵٠
١٧ سورة الإسراء    مکی ١١١ ١٠٠
١٨ سورة الكهف    مکی ١١٠ --
١٩ سورة مريم    مکی ٩٨ ۵٨
٢٠ سورة طه    مکی ١٣۵ --
٢١ سورة الأنبياء    مکی ١١٢ --
٢٢ سورة الحج    مکی ٧٨ ١٨
٢٣ سورة المؤمنون    مکی ١١٨ --
٢۴ سورة النور    مکی ٦۴ --
٢۵ سورة الفرقان    مکی ٧٧ ٦٠
٢٦ سورة الشعراء    مکی ٢٢٧ --
٢٧ سورة النمل    مکی ٩٣ ٢٦
٢٨ سورة القصص    مکی ٨٨ --
٢٩ سورة العنكبوت    مکی ٦٩ --
٣٠ سورة الروم    مکی ٦٠ --
٣١ سورة لقمان    مکی ٣۴ --
٣٢ سورة السجدة    مکی ٣٠ ١۵
٣٣ سورة الأحزاب    مکی ٧٣ --
٣۴ سورة سبأ    مکی ۵۴ --
٣۵ سورة فاطر    مکی ۴۵ --
٣٦ سورة يس    مکی ٨٣ --
٣٧ سورة الصافات    مکی ١٨٢ --
٣٨ سورة ص    مکی ٨٨ ٢۴
٣٩ سورة الزمر    مکی ٧۵ --
۴٠ سورة غافر    مکی ٨۵ --
۴١ سورة فصلت    مکی ۵۴ ٣٨
۴٢ سورة الشورى    مکی ۵٣ --
۴٣ سورة الزخرف    مکی ٨٩ --
۴۴ سورة الدخان    مکی ۵٩ --
۴۵ سورة الجاثية    مکی ٣٧ --
۴٦ سورة الأحقاف    مکی ٣۵ --
۴٧ سورة محمد    مدنی ٣٨ --
۴٨ سورة الفتح    مدنی ٢٩ --
۴٩ سورة الحجرات    مدنی ١٨ --
۵٠ سورة ق    مکی ۴۵ --
۵١ سورة الذاريات    مکی ٦٠ --
۵٢ سورة الطور    مکی ۴٩ --
۵٣ سورة النجم    مکی ٦٢ ٦٢
۵۴ سورة القمر    مکی ۵۵ --
۵۵ سورة الرحمن    مکی ٧٨ --
۵٦ سورة الواقعة    مکی ٩٦ --
۵٧ سورة الحديد    مدنی ٢٩ --
۵٨ سورة المجادلة    مدنی ٢٢ --
۵٩ سورة الحشر    مدنی ٢۴ --
٦٠ سورة الممتحنة    مدنی ١٣ --
٦١ سورة الصف    مدنی ١۴ --
٦٢ سورة الجمعة    مدنی ١١ --
٦٣ سورة المنافقون    مدنی ١١ --
٦۴ سورة التغابن    مدنی ١٨ --
٦۵ سورة الطلاق    مدنی ١٢ --
٦٦ سورة التحريم    مدنی ١٢ --
٦٧ سورة الملك    مکی ٣٠ --
٦٨ سورة القلم    مکی ۵٢ --
٦٩ سورة الحاقة    مکی ۵٢ --
٧٠ سورة المعارج    مکی ۴۴ --
٧١ سورة نوح    مکی ٢٨ --
٧٢ سورة الجن    مکی ٢٨ --
٧٣ سورة المزمل    مکی ٢٠ --
٧۴ سورة المدثر    مکی ۵٦ --
٧۵ سورة القيامة    مکی ۴٠ --
٧٦ سورة الإنسان    مدنی ٣١ --
٧٧ سورة المرسلات    مکی ۵٠ --
٧٨ سورة النبأ    مکی ۴٠ --
٧٩ سورة النازعات    مکی ۴٦ --
٨٠ سورة عبس    مکی ۴٢ --
٨١ سورة التكوير    مکی ٢٩ --
٨٢ سورة الإنفطار    مکی ١٩ --
٨٣ سورة المطففين    مکی ٣٦ --
٨۴ سورة الانشقاق    مکی ٢۵ ٢١
٨۵ سورة البروج    مکی ٢٢ --
٨٦ سورة الطارق    مکی ١٧ --
٨٧ سورة الأعلى    مکی ١٩ --
٨٨ سورة الغاشية    مکی ٢٦ --
٨٩ سورة الفجر    مکی ٣٠ --
٩٠ سورة البلد    مکی ٢٠ --
٩١ سورة الشمس    مکی ١۵ --
٩٢ سورة الليل    مکی ٢١ --
٩٣ سورة الضحى    مکی ١١ --
٩۴ سورة الشرح    مکی ٨ --
٩۵ سورة التين    مکی ٨ --
٩٦ سورة العلق    مکی ١٩ ١٩
٩٧ سورة القدر    مکی ۵ --
٩٨ سورة البينة    مدنی ٨ --
٩٩ سورة الزلزلة    مدنی ٨ --
١٠٠ سورة العاديات    مکی ١١ --
١٠١ سورة القارعة    مکی ١١ --
١٠٢ سورة التكاثر    مکی ٨ --
١٠٣ سورة العصر    مکی ٣ --
١٠۴ سورة الهمزة    مکی ٩ --
١٠۵ سورة الفيل    مکی ۵ --
١٠٦ سورة قريش    مکی ۴ --
١٠٧ سورة الماعون    مکی ٧ --
١٠٨ سورة الكوثر    مکی ٣ --
١٠٩ سورة الكافرون    مکی ٦ --
١١٠ سورة النصر    مدنی ٣ --
١١١ سورة المسد    مکی ۵ --
١١٢ سورة الإخلاص    مکی ۴ --
١١٣ سورة الفلق    مکی ۵ --
١١۴ سورة الناس    مکی ٦ --
حقوق هیچ بخشی ازین عنکبوتنما محفوظ نست. شما میتوانید ازهر قسمت مواد فراهم شده در این صفحه استفاده کنید، پخش کنید و برای دیگران فراهم کنید. پخش حق و عدالت و انسانیت رضای خالق منان را در برداشته و با انجام آن ثواب عظیم را نصیب خویش سازید. حقوق فروش ترجمه فارسی و پشتو محفوظ اند. هیچ کسی حق فروش مواد فراهم شده در این عنکبوتنما را ندارد. تنها میتوانید بطور رایگان پخش کنید.