بسم الله الرحمن الرحیم
بنام خداوند بخشنده مهربان

VoiceOfQuran.com

القرآن الکریم دین تانرا یاد بگیرید قبل از ازاینکه به خالق تان مواجه شوید و خود و خانواده تانرا در دنیا و آخرت خوشبخت سازید.
English Deutsch فارسی پښتو

حدیث و سنت

چهل حدیث کوتاه (صدا)
احادیث در باره زنان

Qaamoos.com English-Persian dictionary
چهل حدیث کوتاه (صدا)
ما مسلمانان براي درك درست ازاحكام الهي, به گفتار پيامبر بزرگوار اسلام (ص) كه حديث و كردارآن بزرگوار كه سنت آن حضرت(ص) ناميده ميشود متكي هستيم كه يك مجموعه كوتاه از احاديث حضرت محمد (ص) را با ترجمه فارسی خدمت تان بصورت صدا تقديم ميداريم. اين چهل حديث كوتاه ازپيامبر اسلام حضرت محمد (ص) را امام ابوذكريا ابن شريف نوبي گردآورده است كه توسط محترم عبدالله خاموش هروي ترجمه شده اند.
  موضوع حدیث راوی
١ ثواب اعمال عمر ابن خطاب (رض)
٢ اسلام, ايمان, احسان و قيامت چيست؟ عمر ابن خطاب (رض)
٣ پنج بنای مسلمانی ابن عمر (رض)
۴ حاملگي و رشد طفل, روزي, اجل و بخت ابن مسعود (رض)
۵ نوآوري دردين عايشه (رض)
٦ حلال وحرام نعمان ابن بشير (رض)
٧ دين چيست؟ ابو رقيه (رض)
٨ جنگيدن ابن عمر (رض)
٩ پرهيز ابو حريره (رض)
١٠ پاكيزگي ابو حريره (رض)
١١ رها كردن شك حسن ابن علي (رض)
١٢ رواداشتن براي برادر انس (رض)
١٣ ريختن خون مسلمان ابن مسعود (رض)
١۴ گفتن سخن خير ابو حريره (رض)
١۵ خشم نكردن ابو حريره (رض)
١٦ حلال كردن حيوان يه نيكوئي شداد ابن عوف (رض)
١٧ ازخداترسيدن و نيكي كردن ابوزر و معاض (رض)
١٨ بيادخدا بودن و كمك ازو خواستن و تقدير ابن عباس (رض)
١٩ حيا ابن مسعود (رض)
٢٠ ايمان و استقامت ابوعمرسفيان (رض)
٢١ داخل شدن به بهشت ابن عبد الله صابر (رض)
٢٢ پاكي نصف ايمان است ابو مالك حارث (رض)
٢٣ نمونه هاي صدقه(۱) وليد از ابوزر (رض)
٢۴ نمونه هاي صدقه(۲) ابو حريره (رض)
٢۵ نيكي و گناه ب ابن صنعان (رض)
٢٦ موعظه پيامبر(ص) ابو نجيح (رض)
٢٧ ابمان, نماز ئ نگهداري زبان معاض (رض)
٢٨ تجاوزاز احكام الهي ابو صلعبه (رض)
٢٩ پارسائي ابو عباس (رض)
٣٠ زيان ابو سعيد خدري (رض)
٣١ دعوا و شاهد ابن عباس (رض)
٣٢ كار بد ابو سعيد خدري (رض)
٣٣ دوستي و برادري ابو حريره (رض)
٣۴ عيب جوئي ابو حريره (رض)
٣۵ نيكي و بدي ابو العباس (رض)
٣٦ نفل و دوستي خداوند(ج) ابو حريره (رض)
٣٧ درگذشت ازگناه ابن عباس (رض)
٣٨ دل بستن به دنيا ابن عمر (رض)
٣٩ مئومن كيست؟ محمد ابن عبدالله (رض)
۴٠ آمرزش انس (رض)
حقوق هیچ بخشی ازین عنکبوتنما محفوظ نست. شما میتوانید ازهر قسمت مواد فراهم شده در این صفحه استفاده کنید، پخش کنید و برای دیگران فراهم کنید. پخش حق و عدالت و انسانیت رضای خالق منان را در برداشته و با انجام آن ثواب عظیم را نصیب خویش سازید. حقوق فروش ترجمه فارسی و پشتو محفوظ اند. هیچ کسی حق فروش مواد فراهم شده در این عنکبوتنما را ندارد. تنها میتوانید بطور رایگان پخش کنید.